جایزه بهترین نویسنده تاریخ فانتزی از سوی انجمن تاریخ نویسان به مارتین خالق سریال بازی تاج و تخت تعلق گرفت.
این خبر را دیروز مارتین با قرار دادن عکس زیر در صفحۀ توئیترش به هواداران اعلام کرد
به نظر میرسد که سرانجام مارتین از الگوی خودش رولینگ به صورت رسمی جلو زده.